!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrätt

Att äga sin bostad inbjuder ofta till ett personligt engagemang och ansvarstagande, samtidigt som boendeformen innehåller alla de fördelar som ett gemensamt ägande av fastigheter och dess närmiljö innebär. Detta bidrar både till stabilitet, trivsel och gemenskap och till långsiktig och stark ekonomi med låga boende kostnader som följd.


Bostadsrättslagen och föreningens stadgar Bostadsrättslagen och föreningens stadgar är grunden för de rättigheter och skyldigheter bostadsrättsinnehavaren har. Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår i föreningens stadgar.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrätt är en lägenhet med nyttjanderätt, utan tidsbegränsning. Bostadsrätten kan under vissa förutsättningar förverkas, t.ex. om bostadsrättsinnehavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand eller om bostadsrättsinnehavaren inte betalar månadsavgiften i tid.


Styrelsen har ansvar för förvaltningen
Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bostadsrättsföreningen. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma av föreningens medlemmar. Styrelsen träffas regelbundet under året. Samtliga beslut som fattas på styrelsens möten dokumenteras i protokollen som förs under varje möte.


Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter angående lägenhetens underhåll
Bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenheten omfattar:
·       Rummens väggar, golv och tak samt underliggande tätskikt.

·       Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen så som ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el ( inklusive proppskåp ) till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar
·       Fönster i dess helhet. Föreningen står för målning när huskroppar målas om.
·       Lägenhetens ytter- och innerdörrar.
·       Svagströmsanläggningar. Målning av vattenradiator, kall- och varmvattenledningar.
·       Reparation på grund av brand, vattenledningskada eller ohyra; endast om skadan uppkommit genom eget vållande, genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till bostadsrättsinnehavarens hushåll eller gästar denne, någon som bostadsrättsinnehavaren inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för dennes räkning.
·       Brandskada som annan än bostadsrättsinnehavaren vållat; endast om bostadsrättsinnehavaren brustit i den omsorg och tillsyn denne borde ha iakttagit.  

 

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg
För din egen skull bör du teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Skulle olyckan vara framme och till exempel en vattenskada uppstå är du skyldig att betala för återställandet av ytskikten som till exempel golv och tapeter. I ett badrum kan detta bli kostsamt om du inte har ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring.


Renovering och ombyggnation av lägenhet Bostadsrättsinnehavaren har rätt att göra förändringar, men väsentliga sådana kräver styrelsens tillstånd. Vid väsentliga förändringar (så som t.ex. rivning/flyttande av vägg, omfattande ombyggnation av kök m.m.), måste en ansökan om detta, jämte bifogad ritning av planerad förändring, lämnas till styrelsen.


Tvätt- och diskmaskin
Observera att installation av tvätt- och diskmaskin alltid måste utföras fackmannamässigt! Uppkommer skada orsakad av felinkopplad tvätt- eller diskmaskin, täcks detta inte av försäkringen. Bostadsrättsföreningen står inte för kostnader orsakade av felaktigt inkopplade vitvaror.


Lägenhetsförsäljning
Vill du sälja din bostadsrätt kan du välja olika vägar att göra detta på. Du kan använda dig av mäklare och du kan välja att själv sälja den genom annonsering eller på annat sett.


Årsmöte
Föreningens årsmöten hålls innan februari månads utgång. Kallelse skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor innan.

Uppdaterad 2018-01-09 av Webbadminstratören